DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma stvoření

«Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh. Židům 3:4»
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.For you formed my inward parts; you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.For every house is built by someone, but the builder of all things is God.
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation.
Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you.
Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of his mouth all their host.
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.
Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God.
I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”
On buduje stupně svého domu na nebesích, nad zemí zakládá svou klenbu. On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin.Who builds his upper chambers in the heavens and founds his vault upon the earth; who calls for the waters of the sea and pours them out upon the surface of the earth— the Lord is his name.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.
On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, “To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever!”
‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘For ‘In him we live and move and have our being’; as even some of your own poets have said, ‘For we are indeed his offspring.’
Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”
Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.Oh come, let us worship and bow down; let us kneel before the Lord, our Maker!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!