DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma učení

«Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine… Žalm 32:8»
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.
Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.
Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid.
Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.
Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!Teach me to do your will, for you are my God! Let your good Spirit lead me on level ground!
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.
Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.
Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení.But as for you, teach what accords with sound doctrine.
Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.“So Jesus answered them, “My teaching is not mine, but his who sent me.”
Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus.
Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.My soul yearns for you in the night; my spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness.
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.
Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.
Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách.How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house.
Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!