DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma úcta

«Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. Přísloví 8:13»
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa.
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione, nel timore di Dio.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.Non credere di essere saggio, temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita.
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.
Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.
Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia.
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla.
Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine.
Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!
A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Jako se na vodě zrcadlí tvář,
tak srdce člověka na člověku.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!