DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma úcta

«Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. Přísloví 8:13»
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.
Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.
Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!
A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Náhodný Biblický verš

Ten, kdo žije bezúhonně,
ten, kdo jedná spravedlivě,
ten, kdo ze srdce zastává pravdu,
nemá pomlouvačný jazyk,
druhému nedělá nic zlého,
na svého druha nekydá hanu.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!