DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma úcta

«Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. Přísloví 8:13»
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia.
Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad.
Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.
Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.!!Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!
A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; Afirma mi corazón para que tema tu nombre.
Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Náhodný Biblický verš

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!