DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma upřímnost

«Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3:18»
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Figlioli miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità.
Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.L’integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Praticare la giustizia e l’equità è cosa che il Signore preferisce ai sacrifici.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Rendete dunque a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore, l’onore a chi l’onore.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.Sfòrzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.L’uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Sta’ in silenzio davanti al Signore, e aspettalo; non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l’uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.La saggezza che viene dall’alto anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia.
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.Meglio poco con giustizia, che grandi entrate senza equità.
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.I tesori di empietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte.
Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né con altro giuramento; ma il vostro sì sia sì, e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio.
Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.Felice l’uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia.
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.Nessuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto; anzi la mette sul candeliere, perché chi entra veda la luce.
Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi.
Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te.
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.Allora comprenderai la giustizia, l’equità, la rettitudine e tutte le vie del bene.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.Ma non c’è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Ma Pietro disse: «Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio».

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Náhodný Biblický verš

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!