DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma upřímnost

«Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3:18»
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Итак отдавайте всякому должное: кому по́дать, по́дать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою.
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.
Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению.
Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на суде.
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему.
Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою.
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые.
Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы.
Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!