DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vykupitel

«Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na… Galatským 5:1»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.
Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold.
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.
Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.
On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.
Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist; return to me, for I have redeemed you.
Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.So if the Son sets you free, you will be free indeed.
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.I will greatly rejoice in the Lord; my soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation; he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels.
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all.
Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.My lips will shout for joy, when I sing praises to you; my soul also, which you have redeemed.
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.
Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.
Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!Help us, O God of our salvation, for the glory of your name; deliver us, and atone for our sins, for your name's sake!
Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life.
„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.My times are in your hand; rescue me from the hand of my enemies and from my persecutors!
Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.
Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!In you, O Lord, do I take refuge; let me never be put to shame; in your righteousness deliver me!

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!