DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma závislost na Bohu

«Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj… Izajáš 41:13»
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.
Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.
Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!