DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma život

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.L’Eternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez: ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages: rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme.
Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.Car nous marchons par la foi et non par la vue.
Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c’est Christ.
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme?
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Eternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers!
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.»
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Garde le silence devant l’Eternel et espère en lui, ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l’homme qui réalise ses méchants projets!
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours.
Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Eternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession.
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Ecriture.
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Ne dis pas: «Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci?» car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Celui qui garde l’instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le Seigneur.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.Celui qui acquiert du bon sens s’aime lui-même; celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur.

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Náhodný Biblický verš

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!