DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Beliebteste Bibelverse (4/4)

«Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des andern. Sprüche 27:19»
Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des andern.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.
Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein – mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern –, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist: Das ist köstlich vor Gott.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Denn der Feigenbaum grünt nicht, und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung; Schafe sind aus den Hürden gerissen, und in den Ställen sind keine Rinder. Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen gehört das Himmelreich.Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort.Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf dass, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe.Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
Das Geschenk des Menschen schafft ihm Raum und bringt ihn vor die großen Herren.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Zurück1234Weiter
Eine Übersicht über die 100 beliebtesten Bibelverse auf DailyVerses.net.

Bibelvers des Tages

Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?

Zufalls Bibelvers

Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.