DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse zum Wort Gottes

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet.Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen!Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort.Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!
Er aber sprach: Gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen!On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Gott – sein Weg ist vollkommen; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen.Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet.Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.
Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen.Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.«On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Denn richtig ist das Wort des HERRN, und all sein Werk geschieht in Treue.Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.
Auf Gott – sein Wort rühme ich – auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten; was sollte Fleisch mir tun?V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!
Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch – damit ihr durch sie wachset zur Rettung.A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.
Denn der HERR gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag!Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Man, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Sondern von allem, was aus dem Mund des HERRN hervorgeht, lebt der Mensch.Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.
Und du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Zurück123Weiter

Bibelvers des Tages

Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben.

Zufalls Bibelvers

Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...