DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Ehrlichkeit

«Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge… 1 Johannes 3:18»
Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Ihre Unschuld wird die Aufrechten leiten; aber ihre Falschheit wird die Verächter verderben.Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.
Recht und Gerechtigkeit tun ist dem HERRN lieber als Opfer.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt.Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins.Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.
Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei.Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.
Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht.Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.
Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem andern Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt.Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.
Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.
Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank; sondern er setzt es auf einen Leuchter, auf dass, wer hineingeht, das Licht sehe.Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
Lügenmäuler sind dem HERRN ein Gräuel; die aber treulich handeln, gefallen ihm.Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.
Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick geradeaus gerichtet sein.Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg.Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.
Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.
Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird.Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen.Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“

Bibelvers des Tages

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da;
bettete ich mich bei den Toten,
siehe, so bist du auch da.

Zufalls Bibelvers

Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben werden.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...