DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Geduld

Der Langmütige ist reich an Verständnis, aber der Jähzornige trägt Narrheit davon.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Lasst uns aber im Gutestun nicht müde werden! Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Besser ein Langmütiger als ein Held, und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Schweige vor dem HERRN und harre auf ihn! Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt!Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Harre auf den HERRN! Sei stark, und dein Herz erweise sich als mutig, und harre auf den HERRN!Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut!Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
Denn einen Augenblick handelt er in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst; am Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel.Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
HERR, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu und spähe aus.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Und darum wird der HERR darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der HERR. Glücklich alle, die auf ihn harren!Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!
Barmherzig und gnädig ist der HERR, langsam zum Zorn und groß an Gnade.Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteilgeworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben.Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Wacht also! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre!Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt!Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und lässt sich das Unheil gereuen.Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
Das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.

Bibelvers des Tages

Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen«.

Zufalls Bibelvers

Der HERR wird dich behüten vor allem Unheil,
er wird dein Leben behüten.
Der HERR wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten
von nun an bis in Ewigkeit.
Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen«.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...