DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Geduld

«Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Sprüche 14:29»
Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Darum harrt der HERR darauf, dass er euch gnädig sei, und darum macht er sich auf, dass er sich euer erbarme; denn der HERR ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren!Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben.Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig.Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
Ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe.Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.

Bibelvers des Tages

Schaffet Recht dem Armen und der Waise
und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.

Zufalls Bibelvers

Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Schaffet Recht dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...