DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Geduld

«Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Sprüche 14:29»
Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Darum harrt der HERR darauf, dass er euch gnädig sei, und darum macht er sich auf, dass er sich euer erbarme; denn der HERR ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren!A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem HERRN, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein.Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Bibelvers des Tages

Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.