DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über das Geld

«Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist… Hebräer 13:5»
Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.«Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Hastig errafftes Gut zerrinnt; wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr.Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis.Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Bemühe dich nicht, reich zu werden; da spare deine Klugheit!Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.
Der Segen des HERRN allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.
Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens.Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.
Besser wenig mit der Furcht des HERRN als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist.Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.
Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber.Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein; Armut und Reichtum gib mir nicht; lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, das du mir beschieden hast.Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.
Der Mensch wünscht sich Güte, und ein Armer ist besser als ein Lügner.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Frevler. Denn die Arme der Frevler werden zerbrechen, aber der HERR erhält die Gerechten.Lepší je málo, co má spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou.
Du richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da; denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel.Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!
Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold.Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.
Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen.Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.
Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer.Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.

Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum.Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der HERR, der Erste, und bei den Letzten noch derselbe.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...