DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über Gott

«Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er… Zefanja 3:17»
Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Ihr werdet dort den HERRN, deinen Gott, suchen, und du wirst ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst.Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!
Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich.Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
HERR, du bist mein Gott, dich preise ich; ich lobe deinen Namen. Denn du hast Wunder getan; deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.My milujeme, neboť on první miloval nás.
Darum bist du groß, Herr HERR! Denn es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unsern Ohren gehört haben.Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut; der aber alles erbaut hat, das ist Gott.Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom HERRN.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht.Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
Es ist niemand heilig wie der HERR, außer dir ist keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir.Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Zurück1234Weiter

Bibelvers des Tages

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...