DailyVerses.net
ThemenRegistrierenZufalls Bibelvers

95 Bibelverse über Gott

«Sofoniáš 3:17»
Jahwe, dein Gott, ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er in seiner Liebe auch schweigen, so jubelt er nun laut über dich.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Ich habe es dir gesagt! Sei stark und sei mutig! Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir: Fürchte dich nicht! Ich selbst, ich helfe dir!Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Und von dort aus werdet ihr Jahwe, euren Gott, suchen. Du wirst ihn finden, wenn du von ganzem Herzen und ganzer Seele nach ihm fragst.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Wen hab ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsch ich mir nichts auf der Erde.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Doch wenn ich Angst bekomme, vertraue ich auf dich.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Jahwe, du bist mein Gott! Dich will ich erheben und deinen Namen preisen! Denn du hast Wunder vollbracht nach deinem Beschluss, der schon lange gefasst und nun in wahrhaftiger Treue ausgeführt ist.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Ja, du bist Halt und Festung für mich. Sei du mein Führer, denn du bist mein Gott!Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt; und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott, und Gott lebt in ihm.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Darum bist du groß, Jahwe, mein Herr! Niemand ist dir gleich. Nach allem, was wir gehört haben, gibt es keinen Gott außer dir.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
Jedes Haus hat ja einen Erbauer, aber der, der alles erbaut hat, ist Gott.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Schmeckt und seht wie gütig Jahwe ist! Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht!Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Steh auf, Jerusalem, und werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit Jahwes strahlt über dir!Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Täuscht euch nicht: Gott lässt sich nicht verspotten! Was der Mensch sät, wird er auch ernten.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Wenn jemand sagt: "Ich liebe Gott!", aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Denn wer mich findet, hat Leben gefunden und das Wohlgefallen Jahwes.Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
"Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, und eure Wege nicht wie meine Wege!", spricht Jahwe.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Ich sagte Jahwe: "Du bist mein Herr! Du bist mein einziges Glück!"Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! Ich sage es noch einmal: Freut euch!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Jahwe allein ist heilig, ja keiner außer dir, keiner ist ein Fels wie unser Gott.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Ehre deinen Vater und deine Mutter! Dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe, dein Gott, dir gibt.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Zurück1234Weiter

Bibelvers des Tages

Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben.
Was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung!

Zufalls Bibelvers

Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister: Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag.
Nächster Vers!   Mit Bild

Bibelvers des Tages

Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung!

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.