DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Planung

«Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Sprüche 16:3»
Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen.Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen.Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du dir vornimmst!Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät; wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN.Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Bemühe dich nicht, reich zu werden; da spare deine Klugheit!Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
Auch das kommt her vom HERRN Zebaoth; sein Rat ist wunderbar, und er führt es herrlich hinaus.Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.
Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes.Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem HERRN ein Gräuel, aber den Aufrechten ist er freund.Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.
Gott der HERR tut nichts, er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten.Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.

Bibelvers des Tages

Sorge im Herzen bedrückt den Menschen;
aber ein freundliches Wort erfreut ihn.

Zufalls Bibelvers

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Sorge im Herzen bedrückt den Menschen; aber ein freundliches Wort erfreut ihn.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...