DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Sicherheit

Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen; denn du, HERR, allein lässt mich in Sicherheit wohnen.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
Gut ist der HERR. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis; und er kennt die, die sich bei ihm bergen.Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten; er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich; die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen.Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt.Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.
Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde kaum wanken.Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
Vertraue auf den HERRN und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue.Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
Dann ist der HERR dem Unterdrückten eine Festung, eine Festung in Zeiten der Bedrängnis.Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten.Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, und jubelt vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Heile mich, HERR, so werde ich geheilt! Rette mich, so werde ich gerettet! Denn du bist mein Ruhm.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat.

Zufalls Bibelvers

Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt!Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...