DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Sicherheit

«Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 2 Thessalonicher 3:3»
Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen.Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich; aber die Unverständigen laufen weiter und müssen büßen.Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt sich auf dich.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher; wer aber verkehrte Wege geht, wird ertappt werden.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen.Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.
Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde.Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
Hoffe auf den HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich.Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
Der HERR ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not.Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!

Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird selig.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...