DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bibelverse über die Sicherheit

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Jahwe ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens: Vor wem sollte ich erschrecken?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: "Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue."Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
In Frieden lege ich mich hin zum Schlaf - zwar bin ich allein, doch Jahwe lässt mich in Sicherheit sein.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Wirf auf Jahwe deine Last, und er wird dich erhalten. Niemals lässt er zu, dass der Gerechte fällt.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
Jahwe ist gut, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die Schutz bei ihm suchen.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit; der Unerfahrene geht weiter und kommt zu Fall.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, doch wer krumme Wege geht, fängt zu schwitzen an.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Jahwe vollbringt es für mich. Deine Liebe hat niemals ein Ende. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Deshalb wollen wir auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Auf Jahwe zu vertrauen ist besser, als auf Menschen zu bauen.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Ja, ich gebe dem Erschöpften zu trinken und dem Verhungernden zu essen.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes, der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Vertrau auf Jahwe und tue das Gute, wohne im Land, sei ehrlich und treu!Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wie sollte ich da stürzen?Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel! Der wird dann von euch fliehen.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
So wird Jahwe eine sichere Burg für Unterdrückte sein, eine Fluchtburg in Zeiten der Not.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Singt Gott zu, musiziert seinem Namen; bahnt dem, der durch die Wüste fährt, einen Weg. Jahwe ist sein Name, freut euch vor ihm. Vater der Waisen und Anwalt der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Und ich sichere euch zu: Nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Bibelvers des Tages
Wohlstand kommt durch den Segen Jahwes, eigenes Mühen vergrößert ihn nicht.
Täglich einen Bibelvers erhalten:
mailE-Mail-Adresse
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persönlicher Bibelleseplan
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.