DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Sicherheit

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Jahwe ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens: Vor wem sollte ich erschrecken?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: "Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue."Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
In Frieden lege ich mich hin zum Schlaf - zwar bin ich allein, doch Jahwe lässt mich in Sicherheit sein.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Jahwe ist gut, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die Schutz bei ihm suchen.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Wirf auf Jahwe deine Last und er wird dich erhalten. Niemals lässt er zu, dass der Gerechte fällt.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit; der Unerfahrene geht weiter und kommt zu Fall.Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.
Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut.Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, doch wer krumme Wege geht, fängt zu schwitzen an.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Jahwe vollbringt es für mich. Jahwe, deine Gnade hört niemals auf. Lass nicht ab von den Werken deiner Hand!Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Auf Jahwe zu vertrauen ist besser, als auf Menschen zu bauen.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Ja, ich gebe dem Erschöpften zu trinken und dem Verhungernden zu essen.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes, der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg, in der mir kaum etwas geschehen kann.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Vertrau auf Jahwe und tue das Gute, wohne im Land, sei ehrlich und treu!Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel! Der wird dann von euch fliehen.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
So wird Jahwe eine sichere Burg für Unterdrückte sein, eine Fluchtburg in Zeiten der Not.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Und ich sichere euch zu: Nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Singt Gott zu, musiziert seinem Namen! Macht Bahn für den, der durch die Wüste fährt - sein Name ist Jahwe! Freut euch vor ihm! Vater der Waisen und Anwalt der Witwen ist Gott in seinem Heiligtum.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Heile mich, Jahwe, dann werde ich geheilt! Hilf du mir, dann ist mir wirklich geholfen! Du gibst mir Anlass, dich zu preisen.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt, und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht!Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Zurück12Weiter

Bibelvers des Tages

Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben.

Zufalls Bibelvers

Aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch dringend, liebe Geschwister: Sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch sein! Haltet in derselben Gesinnung und Überzeugung zusammen!Nächster Vers!Mit Bild

Unterstütze DailyVerses.net

Hilf mir, das Wort Gottes zu verbreiten:
Spende

Bibelvers des Tages

Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.