DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

12 Bible Verses about Debt

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For the Lord your God will bless you, as he promised you, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you.Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.
Bible verse of the day
Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies