DailyVerses.net

12 Bible Verses about Debt

« Psalm 37:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For the Lord thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.
The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I am the Lord your God; walk in my statutes, and keep my judgments, and do them; And hallow my sabbaths; and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies