DailyVerses.net

12 Bible Verses about Debt

« Žalmy 37:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
For the Lord your God will bless you just as He promised you; you shall lend to many nations, but you shall not borrow; you shall reign over many nations, but they shall not reign over you.Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.
The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
And forgive us our debts, As we forgive our debtors.A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies