DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

37 Bible Verses about Dependence

«Izaiáš 41:13»
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
When I thought, “My foot slips,” your steadfast love, O Lord, held me up.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
Out of my distress I called on the Lord; the Lord answered me and set me free.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Restore us, O Lord God of hosts! Let your face shine, that we may be saved!Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Those who are in the flesh cannot please God.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
For not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider: God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
Previous12Next

Bible verse of the day

And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies