DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Dependence

«For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying… Isaiah 41:13»
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
So then they that are in the flesh cannot please God.Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt.
Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.
Previous12Next

Bible verse of the day

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Random Bible Verse

And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies