DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

37 Bible Verses about Dependence (2/2)

New Internation VersionKatolícky preklad
In you, Lord, I have taken refuge; let me never be put to shame; deliver me in your righteousness.Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; vysloboď ma, veď si spravodlivý.
Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens.Nech je velebený Pán deň čo deň; nesie nás Boh, naša spása.
When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people.Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.
So that I may come to you with joy, by God’s will, and in your company be refreshed.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Out of the depths I cry to you, Lord; Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy.Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.
At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said: “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: „ Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“
Surely God is my help; the Lord is the one who sustains me.Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart; yet no one can fathom what God has done from beginning to end.Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil (tušenie) večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.
The Lord sends poverty and wealth; he humbles and he exalts.Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
Bible verse of the day
Matthew 6:3-4
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...