DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Desires

«So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify… Galatians 5:16»
So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh.Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry.Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství)
You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God.Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte.
Can a man walk on hot coals without his feet being scorched?Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla?
The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever.Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.Budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela.
For where your treasure is, there your heart will be also.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
“I have the right to do anything,” you say—but not everything is beneficial. “I have the right to do anything”—but I will not be mastered by anything.„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.
I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman.Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte.
For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world.Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God.Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože, po tobě!
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
Yes, Lord, walking in the way of your laws, we wait for you; your name and renown are the desire of our hearts.Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme.
Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí.
Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted.Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.
Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!
And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
What shall we say, then? Is the law sinful? Certainly not! Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, “You shall not covet.”Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: „Nedychti!“

You will have these tassels to look at and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lusts of your own hearts and eyes.Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu.
Previous12Next

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies