DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Desires

I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.
You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask.Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
Can one walk on hot coals, And his feet not be seared?Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden?
Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
For where your treasure is, there your heart will be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.
I have made a covenant with my eyes; Why then should I look upon a young woman?Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?
Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge.Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world.Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
As the deer pants for the water brooks, So pants my soul for You, O God.Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.
Yes, in the way of Your judgments, O Lord, we have waited for You; The desire of our soul is for Your name And for the remembrance of You.Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o Here; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.
By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.
He covets greedily all day long, But the righteous gives and does not spare.De begerigheid begeert de ganse dag, maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.
Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.
Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted.Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.
And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
What shall we say then? Is the law sin? Certainly not! On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, “You shall not covet.”Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.

And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined.Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Random Bible Verse

For so the Lord has commanded us:
‘I have set you as a light to the Gentiles,
That you should be for salvation to the ends of the earth.’
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies