DailyVerses.net

17 Bible Verses about the Devil

« Efezanom 6:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!
For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil.Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.
Being tempted for forty days by the devil. And in those days He ate nothing, and afterward, when they had ended, He was hungry.Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.
I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control.Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“
And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami.
And the Lord said to Satan, “Behold, all that he has is in your power; only do not lay a hand on his person.” So Satan went out from the presence of the Lord.Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies