DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Ecclesiastes

Read this Bible book online, click here to read.

Ecclesiastes 1
Ecclesiastes 2
Ecclesiastes 3
Ecclesiastes 4
Ecclesiastes 5
Ecclesiastes 6
Ecclesiastes 7
Ecclesiastes 8
Ecclesiastes 9
Ecclesiastes 10
Ecclesiastes 11
Ecclesiastes 12

Bible verses - NIV & NBG


Do not say, “Why were the old days better than these?”
For it is not wise to ask such questions.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Whoever loves money never has enough;
whoever loves wealth is never satisfied with their income.
This too is meaningless.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
Though one may be overpowered,
two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
As you do not know the path of the wind,
or how the body is formed in a mother’s womb,
so you cannot understand the work of God,
the Maker of all things.
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.
I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink, and find satisfaction in all their toil—this is the gift of God.Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.
For with much wisdom comes much sorrow;
the more knowledge, the more grief.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet,
en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
So then, banish anxiety from your heart
and cast off the troubles of your body,
for youth and vigor are meaningless.
Weer dus het verdriet uit uw ​hart​ en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
Two are better than one,
because they have a good return for their labor.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Everyone comes naked from their mother’s womb,
and as everyone comes, so they depart.
They take nothing from their toil
that they can carry in their hands.
Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen, naakt zoals hij gekomen is, en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten.
Bible verse of the day
numbers 15:39
You will have these tassels to look at and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lusts of your own hearts and eyes.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...