DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Encouragement

«Therefore encourage one another and build each other up, just as in… 1 Thessalonians 5:11»
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!
Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.
All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty.Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.
For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
May the favor of the Lord our God rest on us; establish the work of our hands for us— yes, establish the work of our hands.Vlídnost našeho Pána Boha ať s námi zůstává, dílo našich rukou ať mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou ať rozkvétá!
Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don’t be afraid; you are worth more than many sparrows.Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.

Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den.
Previous12Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies