DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Encouragement

«Therefore encourage one another and build each other up, just as in… 1 Thessalonians 5:11»
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty.Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.
For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.
May the favor of the Lord our God rest on us; establish the work of our hands for us— yes, establish the work of our hands.Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným!
Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don’t be afraid; you are worth more than many sparrows.Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
Previous12Next

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes;
fear the Lord and shun evil.
This will bring health to your body
and nourishment to your bones.

Random Bible Verse

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies