DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Encouragement

«Therefore encourage one another and build each other up, just as in… 1 Thessalonians 5:11»
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty.Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life.Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.
For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
May the favor of the Lord our God rest on us; establish the work of our hands for us— yes, establish the work of our hands.Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don’t be afraid; you are worth more than many sparrows.Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.
Previous12Next

Bible verse of the day

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.

Random Bible Verse

For you created my inmost being;
you knit me together in my mother’s womb.
I praise you because I am fearfully and wonderfully made;
your works are wonderful,
I know that full well.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies