DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Bondad

«Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj… Efezanom 4:32»
Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
Confía en Jehová y haz el bien; habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
Hubiera yo desmayado, si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Así dijo Jehová: «Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma.» Mas dijeron: «¡No andaremos!»Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“
¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate, Jehová, de mí, por tu bondad.Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.
No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.»Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino.Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.
Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia: no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad.Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

Versículo de la Biblia del día

Después los sacó fuera hasta Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Aconteció que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies