DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Búsqueda

«Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13»
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero, si lo abandonan, él los abandonará.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Así dice el Señor al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán.»Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor.Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Versículo de la Biblia del día

Mi vida entera está en tus manos; líbrame de mis enemigos y perseguidores.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies