DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre el Corazón

«Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23»
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? «Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras».Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—.On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne.A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Les aseguro que, si alguno le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?

Versículo de la Biblia al Azar

Honra al Señor con tus riquezas
y con los primeros frutos de tus cosechas.
Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies