DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

46 Versículos de la Biblia sobre el Corazón

« Proverbios 4:23 »
Nueva Versión InternacionalKatolícky preklad
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona.Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? «Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras.»Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—.On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Les aseguro que si alguno le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“
Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor: amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser.Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
Anterior12Próximo
Versículo de la Biblia del día
Proverbios 19:8
El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies