DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Dependencia

«Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý… Izaiáš 41:13»
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: “No temas, yo te ayudo.”Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Unánimes entre vosotros; no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Cuando yo decía: «Mi pie resbala», tu misericordia, Jehová, me sostenía.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Guárdame, Dios, porque en ti he confiado.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
Pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró; sino tu diestra, tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.
¡Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý deň urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Mas a todos los que lo recibieron,
a quienes creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.

Versículo de la Biblia al Azar

Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
“Te he puesto para luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.”
Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies