DailyVerses.net

46 Versículos de la Biblia sobre el Dinero

« Hebrejom 13:5 »

NVI RVR95 RVR60
X
KAT
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré.»Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Las riquezas de vanidad disminuyen; el que recoge con mano laboriosa las aumenta.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
No te afanes por hacerte rico: sé prudente y desiste.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no sacará fruto.También esto es vanidad.Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que un gran tesoro donde hay turbación.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Y les dijo: —Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados; mas el que sostiene a los justos es Jehová.Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
¿Has de poner tus ojos en las riquezas, que son nada? De cierto se hacen alas como de águila, y vuelan al cielo.Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de muerte.V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; como un muro defensivo se las imagina.Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.

¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Anterior12Próximo

Leer más

Comentarios
Versículo de la Biblia del día
Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
Reciba el Versículo Diario:
Correo electrónico
Facebook
Twitter
Android
Aceptar Este sitio utiliza cookies