DailyVerses.netTemasRegistrarVersículo al Azar

71 Versículos de la Biblia sobre la Fiabilidad

«2. Solúnčanom 3:3»
Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por mil generaciones.A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá; no dejará para siempre caído al justo.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias; nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad!Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Aclamad a Jehová, porque él es bueno; porque su misericordia es eterna.Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre; ¡no desampares la obra de tus manos!Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad.Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
El ojo de Jehová está sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
«Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin», dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan.Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta.Lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; tu trono, de generación en generación.Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Anterior123Próximo

Versículo de la Biblia del día

Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies