DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

70 Versículos de la Biblia sobre la Fiabilidad (3/3)

« Žalmy 145:17 »
Reina-Valera 1995Katolícky preklad
Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje.Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié.Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.
Yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho; todas se os han cumplido, no ha faltado ninguna de ellas.Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený.
Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con él, también viviremos con él.Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.
No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Él ama la justicia y el derecho; de la misericordia de Jehová está llena la tierra.Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.
Diles, por tanto: “Así ha dicho Jehová, el Señor: No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová, el Señor.”„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.
Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos.Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.
“Aquel cuya alma no es recta se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.”Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.
Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
El camino de Jehová es fortaleza para el perfecto, pero destrucción para los que cometen maldad.Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť.
Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
El testigo verdadero no miente; el testigo falso dice mentiras.Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).
Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido.Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Anterior123Próximo
Versículo de la Biblia del día
Pues escrito está: «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.»
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies