DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Versículos de la Biblia sobre la Fiabilidad - RVR95 & NBG


Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Isaías 25:1 | RVR95
Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Salmos 121:3 | RVR95
Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por mil generaciones.Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla.Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá; no dejará para siempre caído al justo.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Salmos 55:22 | RVR95
Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Mateo 25:21 | RVR95
Aclamad a Jehová, porque él es bueno; porque su misericordia es eterna.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre; ¡no desampares la obra de tus manos!De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Salmos 138:8 | RVR95
Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias; nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad!Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Salmos 59:16 | RVR95
El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda íntegro.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad.De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Juan 16:24 | RVR95
Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Salmos 37:28 | RVR95
El ojo de Jehová está sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Salmos 33:18 | RVR95
Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta.Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.
Salmos 107:9 | RVR95
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
«Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin», dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan.Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Salmos 86:5 | RVR95
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; tu trono, de generación en generación.Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.
Versículo de la Biblia del día
salmos 18:31
¿Quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?
Salmos 18:31 | NVI | 19/02/2019
fiabilidad Dios fuerza
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!