DailyVerses.netTemasRegistrarVersículo al Azar

69 Versículos de la Biblia acerca de Hablar

«Príslovia 18:21»
La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Abre tu boca por el mudo En el juicio de todos los desvalidos.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!
El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, !!cuán buena es!Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.

De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Anterior123Próximo

Versículo de la Biblia del día

Extendí mis manos a ti,
Mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah

Versículo de la Biblia al Azar

Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.

Versículo de la Biblia del día

Extendí mis manos a ti, Mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies