DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Honestidad

«Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. 1. Jánov 3:18»
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho.Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Los tesoros de maldad no serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su contentamiento.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

Versículo de la Biblia del día

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies