DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Justicia

«El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Proverbios 21:21»
El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.
Porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras».On odplatí každému podľa jeho skutkov.
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
El justo será siempre recordado; ciertamente nunca fracasará.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
¡Dichosos si sufren por causa de la justicia! «No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar».Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
El malvado obtiene ganancias ilusorias; el que siembra justicia asegura su ganancia.Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba; tu justa causa, como el sol de mediodía.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.

Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón!Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
Anterior12345Próximo

Versículo de la Biblia del día

Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado —respondió Jesús—.

Reciba el Versículo Diario:

Notificación diariaCorreo electrónicoFacebookTwitterAndroid-appEn tu sitio web

Versículo de la Biblia al Azar

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado —respondió Jesús—.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies