DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Paciencia

«El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbios 14:29»
El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Pero, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Más vale ser paciente que valiente; más vale el dominio propio que conquistar ciudades.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor!Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad; por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que en él esperan!A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
El futuro de los justos es halagüeño; la esperanza de los malvados se desvanece.Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Versículo de la Biblia del día

Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies