DailyVerses.net

25 Versículos de la Biblia sobre la Paciencia

« 1. Korinťanom 13:4-5 »

NVI RVR95 RVR60
X
KAT
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento; el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí, espera en Jehová!Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. ¡Bienaventurados todos los que confían en él!A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira y grande en misericordia.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los malvados perecerá.Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Leer más

Comentarios
Versículo de la Biblia del día
Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
Reciba el Versículo Diario:
Correo electrónico
Facebook
Twitter
Android
Aceptar Este sitio utiliza cookies