DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Versículos de la Biblia sobre la Proximidad

Reina-Valera 1960Katolícky preklad
Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu.Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Salmos 16:11 | RVR60
Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
KAT | paz
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Salmos 23:6 | RVR60
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
Salmos 27:4 | RVR60
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
1 Juan 4:13 | RVR60
Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Salmos 105:4 | RVR60
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi.
Efesios 2:13 | RVR60
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Juan 14:18 | RVR60
Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje.Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
1 Reyes 8:57 | RVR60
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Isaías 55:6 | RVR60
Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad.Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.
Salmos 84:10 | RVR60
Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
Lucas 10:9 | RVR60
Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste; porque eres Dios clemente y misericordioso.Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.
A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Juan 1:18 | RVR60
Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.
Éxodo 34:28 | RVR60
Versículo de la Biblia del día
Santiago 1:3
Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Santiago 1:3 | RVR60 | 18/06/2019
fe tentación adicción
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!